Home / tag

newsletter

Greetings to all VietHopers! It has been a year since the pandemic hit and became a global phenomenon. Yet, through thick and thin, VietHope operations have never once faltered and are ready to come back stronger than ever as the pandemic nears its end!  VietHope soon made adjustments in its way of doing things to adapt to its new normal state. VietHope members are working hard to prepare for the exciting return of the Youth Development Program 2021 and a variety of activities to support.

Read more

VietHope đã sớm có những điều chỉnh trong phương thức hoạt động để thích nghi tốt với trạng thái bình thường mới. Các thành viên của VietHope đang nỗ lực chuẩn bị cho sự trở lại đầy hứng khởi của Chương Trình Phát Triển Thế Hệ Trẻ 2021 và vô vàn hoạt động khác nhau nhằm hỗ trợ và gắn kết các học sinh, sinh viên và tình nguyện viên của VietHope lại với nhau.

Read more

VietHope Newsletter No. 02-2020

Read more

Bản tin VietHope số 01-2020

Read more

VietHope Newsletter No. 01-2020

Read more

Bản tin VietHope số 02-2019

Read more

Looking back and Moving forward

Read more
Get Our Newsletter To Stay Up To Date