Trở thành thành viên


English

Cùng nhau hỗ trợ VietHope

Hãy đầu tư vào VietHope bằng cách đóng phí thành viên 50 USD hàng năm. Sự đóng góp của bạn sẽ được chuyển đến quỹ chung của chúng tôi để sử dụng cho chi phí hoạt động, các học bổng và chương trình phát triển thế hệ trẻ. Hãy điền vào mẫu đăng kí thành viên và đóng góp phí thành viên ngay hôm nay, Bạn sẽ được nhận bảng tin hàng quý, và báo cáo hàng năm để biết chúng tôi sử dụng ra sao với sự đóng góp của bạn.

401