USP


Danh sách sơ tuyển và lịch phỏng vấn học bổng USP 2016

Thông báo: Danh sách sơ tuyển và lịch phỏng vấn học bổng USP 2016 Chúng tôi xin chúc mừng các em sinh viên có tên trong danh sách sau đây đã lọt vào Vòng 2 – Vòng phỏng vấn của Học Bổng USP VietHope năm 2016.   Chúng tôi đang sắp xếp […]


President’s letter Quarter 4 – 2015

Dear VietHope’s friends, Happy holidays! 2015 has been a fantastic year for the VietHope family in several areas: modernizing our infrastructure (1st quarter), piloting new programs (2nd quarter), and partnering with a record number of non-profit organizations and foundations (3rd quarter). In this (4th) quarter’s President’s letter, I am thrilled […]