Trở thành nhà tài trợ


English

Đầu tư cho học sinh và sinh viên VietHope

Hãy chuyển khoản đóng góp của bạn đến một trong các chương trình: học bổng Tài Năng, học bổng Đại Học, hoặc chương trình Phát triển Thế Hệ Trẻ. Chúng tôi khuyến khích một khoản 120 USD nếu bạn quan tâm đến học bổng Tài Năng, dành cho các em học sinh từ lớp 6 đến lớp 12; 200 USD cho học bổng Đại Học; và 250 USD cho chương trình Phát triển Thế Hệ Trẻ.

402